Το διαδικτυακό ευρετήριο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης TechnoloGreece (εφ’εξής “TechnoloGreece”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία Διαδικτυακά Ευρετήρια (Ηρακλέους 81, Καλλιθέα 17671 / Α.Φ.Μ: 801396131 / Δ.Ο.Υ: Α Καλλιθέας / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 155909503000) προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι χρήστες καλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του TechnoloGreece και των υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του TechnoloGreece. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν μονομερώς από το TechnoloGreece, συνεπώς οι χρήστες οφείλουν να τους ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή αλλαγές. Ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του TechnoloGreece χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε οποιαδήποτε υπηρεσία του.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.technologreece.gr συμπεριλαμβανομένων -χωρίς περιορισμό- όλων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, videos, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, εγγράφων και κάθε είδους αρχείων που περιέχονται σε αυτόν, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του TechnoloGreece και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Συνεπώς η εν όλω ή εν μέρει, εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, ενσωμάτωση ή διανομή καθοιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του www.technologreece.gr, όπως και των λογοτύπων, ονομάτων και σημάτων που χρησιμοποιεί το TechnoloGreece γενικότερα, απαγορεύεται αυστηρώς.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το περιεχόμενο (εικόνες, φωτογραφίες, videos, κείμενα) που αναρτούν οι καταχωρημένες επιχειρήσεις στο ευρετήριο του TechnoloGreece, εντός των σελίδων παρουσίασής τους. Το συγκεκριμένο περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εκάστοτε επιχείρησης και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη της.

Δημιουργία λογαριασμών στο TechnoloGreece

Εφόσον οι χρήστες επιθυμούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο TechnoloGreece, δεσμεύονται να παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται από το TechnoloGreece. Κατόπιν της εγγραφής τους, δεσμεύονται να ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Σε περίπτωση που το TechnoloGreece διαπιστώσει πως ο λογαριασμός κάποιου χρήστη είτε περιέχει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, είτε έχει δημιουργηθεί με κακόβουλη πρόθεση, διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού ανά πάσα στιγμή. Η δυνατότητα εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο TechnoloGreece απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Καταχωρήσεις επιχειρήσεων στο TechnoloGreece

Το TechnoloGreece δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης να καταχωρηθούν στο ευρετήριο, επιλέγοντας και ενεργοποιώντας κάποιο από τα πακέτα συνδρομής που παρέχει για την φιλοξενία τους σε αυτό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης οφείλει αρχικά να πραγματοποιήσει εγγραφή στο TechnoloGreece και κατόπιν, έχοντας συνδεθεί στον λογαριασμό του, να επιλέξει το πακέτο συνδρομής που κρίνει οτι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης. Στη συνέχεια, οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία της επιχείρησης που ζητούνται από το TechnoloGreece με σκοπό την δημιουργία της σελίδας παρουσίασής της στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr βάσει αυτών. Αφού συμπληρώσει και υποβάλει τα στοιχεία της επιχείρησης, σε περίπτωση που έχει επιλέξει κάποιο από τα ετήσια πακέτα συνδρομής οφείλει να πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική πληρωμή για την ενεργοποίηση της ανάλογης συνδρομής. Κατόπιν της υποβολής των στοιχείων, η διαχειριστική ομάδα του TechnoloGreece τα ελέγχει για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και αν δεν υπάρχουν, εγκρίνει την δημοσίευση της σελίδας παρουσίασης της επιχείρησης στο ευρετήριο εντός 24 ωρών. Αν υπάρχουν σφάλματα ή παραλείψεις στα υποβληθέντα στοιχεία, το TechnoloGreece ενδέχεται να επικοινωνήσει με την επιχείρηση, τηλεφωνικά ή μέσω email, για να την ενημερώσει και να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης του ελέγχου και δημοσίευσης της σελίδας παρουσίασης της επιχείρησης στο ευρετήριο, εξαρτάται από την αμεσότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης και την έγκαιρη παροχή των επιπλέον πληροφοριών που ίσως ζητηθούν από αυτήν.

Τα στοιχεία που παρέχει κάθε επιχείρηση στο TechnoloGreece και το σύνολο των πληροφοριών και αρχείων που αναρτά στην παρουσίασή της στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
• Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση των χρηστών ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
• Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
• Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα λογισμικού που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημία ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο στις συσκευές των χρηστών όσο και των συστημάτων του TechnoloGreece, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων, υπηρεσιών ή λειτουργιών του TechnoloGreece που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες του.
• Δεν πρέπει να περιέχουν απαξιωτικές, συκοφαντικές ή δυσφημιστικές αναφορές σε άλλες επιχειρήσεις ή συνδέσμους (links) προς άλλες επιχειρήσεις.
• Δεν πρέπει να περιέχουν περιεχόμενο απρεπές, άσεμνο, χυδαίο, απειλητικό, ρατσιστικό, προσβλητικό οποιασδήποτε πτυχής της προσωπικότητας ή της ιδιοκτησίας τρίτου, περιεχόμενο που προτρέπει στη χρήση βίας ή περιεχόμενο που ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.
Η ευθύνη για την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων βαρύνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιοδήποτε στοιχείο, αρχείο ή πληροφορία που κατά την απόλυτη κρίση του δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του γενικότερα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά ή να διαγράψει οριστικά οποιαδήποτε καταχώρηση επιχείρησης σε περίπτωση που αυτή, κατά την απόλυτη κρίση του, δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του γενικότερα, δίχως να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω -οικονομική ή μη- υποχρέωση απέναντι στην επιχείρηση. Ακόμη, το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά οποιασδήποτε επιχείρησης σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε -οικονομική ή μη- ζημία σε αυτό ή στους συνεργάτες του, από την μη τήρηση από μέρους της των παραπάνω προϋποθέσεων ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του γενικότερα.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να καταχωρηθούν στο ευρετήριο εγγυώνται ότι το περιεχόμενο που υποβάλλουν στο TechnoloGreece (φωτογραφίες, videos, λογότυπα, κείμενα και κάθε είδους αρχεία και πληροφορίες) δεν παραβιάζει οποιοδήποτε πνευματικό, συγγενικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ή άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή εμπιστευτική πληροφορία. Το TechnoloGreece ουδεμία ευθύνη φέρει για δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου αυτού. Η υποβολή κάθε είδους περιεχομένου στο TechnoloGreece από τις επιχειρήσεις, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση και την απόλυτη εκ μέρους τους αποδοχή της ανεπιφύλακτης, αμετάκλητης, μη αποκλειστικής και χρονικά απεριόριστης άδειας δημοσίευσης και χρήσης του περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr και στους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπους και εφαρμογές. Οι επιχειρήσεις παραχωρούν στο TechnoloGreece το περιεχόμενο που υποβάλλουν δίχως να έχουν ή να διατηρούν για το μέλλον οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση κατά του TechnoloGreece για την δημοσίευση και χρήση του και αναγνωρίζοντας οτι παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνες για την ακρίβεια, εγκυρότητα, νομιμότητα και πληρότητα του περιεχομένου.

Για την καταχώρησή της στο ευρετήριο κάθε επιχείρηση οφείλει να επιλέξει κάποιο από τα πακέτα συνδρομής του TechnoloGreece. Για τα ετήσια πακέτα συνδρομής (“Βασικό” και “Πλήρες”) η επιχείρηση οφείλει να πραγματοποιήσει την αντίστοιχη ηλεκτρονική πληρωμή κατά τη διαδικασία καταχώρησης. Τα συγκεκριμένα πακέτα έχουν 12μηνη ισχύ, συνεπώς η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση του πακέτου συνδρομής της κάθε χρόνο για να συνεχίζει να προβάλλεται η καταχώρησή της στο ευρετήριο, αν το επιθυμεί. Η ηλεκτρονική πληρωμή για την ανανέωση του πακέτου συνδρομής της μπορεί να πραγματοποιηθεί από την επιχείρηση εντός 30 ημερών πριν την ημερομηνία λήξης του. Το TechnoloGreece φροντίζει να ειδοποιεί εγκαίρως για κάθε επικείμενη λήξη, αποστέλλοντας μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης και ενεργοποιώντας την επιλογή ανανέωσης του πακέτου στο τμήμα διαχείρισης του λογαριασμού της. Σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία λήξης του πακέτου συνδρομής δίχως να έχει πραγματοποιηθεί ανανέωσή του από την επιχείρηση, το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει οριστικά την καταχώρηση της επιχείρησης από το ευρετήριο.

Οι χρήστες του TechnoloGreece κατανοούν και αποδέχονται πλήρως οτι για τα στοιχεία, τις αναφερόμενες υπηρεσίες, τις κάθε είδους πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο που αναρτάται στο TechnoloGreece από τις καταχωρημένες επιχειρήσεις και εμφανίζεται στις καταχωρήσεις και στις σελίδες παρουσιάσεών τους, αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Το TechnoloGreece δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την εγκυρότητα, την ορθότητα, την αρτιότητα, την πληρότητα και την επάρκεια αυτού του περιεχομένου και επίσης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του.

Αξιολογήσεις επιχειρήσεων στο TechnoloGreece

Το TechnoloGreece δίνει την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες του να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο ευρετήριο, με σκοπό να αναδειχθούν αυτές που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να βοηθηθούν οι χρήστες στην επιλογή των κατάλληλων επιχειρήσεων για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι αξιολογήσεις που αναρτούν οι χρήστες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δεν πρέπει να είναι γραμμένες με κεφαλαία ελληνικά ή με greeklish ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής.
• Δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε ατεκμηρίωτο θετικό ή αρνητικό χαρακτηρισμό της εκάστοτε επιχείρησης, αλλά οφείλουν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο περιγραφικές ώστε να έχουν πρακτική αξία για όλους τους χρήστες του TechnoloGreece.
• Δεν πρέπει να περιέχουν ονόματα υπαλλήλων της εκάστοτε επιχείρησης.
• Δεν πρέπει να περιέχουν συνδέσμους (links) προς social media ή ιστοσελίδες άλλων επιχειρήσεων ή να διαφημίζουν υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.
• Δεν πρέπει να είναι συκοφαντικές ή δυσφημιστικές ή να περιέχουν απρεπείς, χυδαίους, προσβλητικούς, ρατσιστικούς ή απειλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις.
• Δεν πρέπει να ενθαρρύνουν οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή να προτρέπουν στη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για τις αξιολογήσεις που αναρτούν οι χρήστες, όσο και για τα σχόλια που αναρτώνται στις δημοσιευμένες αξιολογήσεις. Ισχύουν επίσης για τα σχόλια που αναρτούν οι επιχειρήσεις απαντώντας στις δημοσιευμένες αξιολογήσεις που τις αφορούν. Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να διαγράψει οποιαδήποτε αξιολόγηση ή σχόλιο σε αξιολόγηση που, κατά την απόλυτη κρίση του, δεν συμμορφώνεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις ή με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του γενικότερα.

Το TechnoloGreece δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζουν οι χρήστες στις αξιολογήσεις και στα σχόλια των αξιολογήσεων που αναρτώνται, δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του TechnoloGreece ή της διαχειριστικής ομάδας ή των συνεργατών του. Το TechnoloGreece δεν υποστηρίζει, ούτε ενστερνίζεται, ούτε επιβεβαιώνει οποιαδήποτε αξιολόγηση ή σχόλιο και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αξιολόγησης ή σχολίου ή για οποιαδήποτε ζηµία, βλάβη, κόστος ή απώλεια τυχόν προκύψει από αυτό. Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων και των σχολίων είναι οι χρήστες που το αναρτούν, οι οποίοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για αυτό. Επίσης το TechnoloGreece δηλώνει ότι δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο και δεν έχει ουδεμία υποχρέωση, αλλά ούτε είναι δυνατόν, να ελέγχει την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα και πληρότητα οποιασδήποτε αξιολόγησης ή σχολίου, γι’αυτό και συνιστά στους χρήστες να αντιμετωπίζουν τις αξιολογήσεις και τα σχόλια με κριτική σκέψη και στάση.

Το TechnoloGreece, χωρίς να εγγυάται γι’αυτό και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια παρακολούθησης των αξιολογήσεων και των σχολίων που αναρτώνται, με σκοπό τον εντοπισμό και την επεξεργασία ή διαγραφή αυτών που παραβιάζουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του. Παράλληλα παρέχει την δυνατότητα στους -εγγεγραμμένους και μη- χρήστες και στις καταχωρημένες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν μαζί του ανά πάσα στιγμή για να το ενημερώσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποια αξιολόγηση που θεωρούν οτι παραβιάζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, ούτως ώστε να την εξετάσει και αν συντρέχουν οι λόγοι (κατά την απόλυτη κρίση του και δίχως να έχει οποιουδήποτε είδους δέσμευση απέναντι στον χρήστη ή την επιχείρηση που επικοινώνησε μαζί του για να την αναφέρει), να επεξεργαστεί ή να διαγράψει την αναφερόμενη αξιολόγηση. Το TechnoloGreece δηλώνει οτι προβαίνει σε επεξεργασία ή διαγραφή μόνο σε περίπτωση που κρίνει οτι παραβιάζονται οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του και σε καμία άλλη περίπτωση. Δικαίωμα διαγραφής οποιασδήποτε αξιολόγησης που δεν παραβιάζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του TechnoloGreece, έχει μόνο ο εγγεγραμμένος χρήστης που την ανήρτησε, μέσω του τμήματος διαχείρισης του λογαριασμού του.

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να καταχωρηθούν στο TechnoloGreece κατανοούν και αποδέχονται πλήρως οτι ενδέχεται να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν από τους χρήστες του. Επίσης κατανοούν και αποδέχονται πλήρως οτι οι αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις που τις αφορούν, θα είναι εμφανείς στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr και στους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπους και εφαρμογές. Κάθε καταχωρημένη επιχείρηση έχει το δικαίωμα ανάρτησης σχολίου σε οποιαδήποτε αξιολόγηση την αφορά, ούτως ώστε να τοποθετηθεί επί αυτής και να γνωστοποιήσει στους χρήστες την δική της άποψη. Επίσης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το TechnoloGreece για να του αναφέρει οποιαδήποτε αξιολόγηση θεωρεί οτι παραβιάζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.

Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση του TechnoloGreece και των υπηρεσιών του υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή και συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται με σαφήνεια στην σελίδα Πολιτική Απορρήτου του TechnoloGreece.

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το TechnoloGreece δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το TechnoloGreece δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την επίσκεψη/χρήση τους, συνεπώς οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το TechnoloGreece σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Αποκλεισμός ευθύνης

• Το TechnoloGreece δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών που διαφημίζονται ή παρουσιάζονται στο TechnoloGreece και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή ή άλλη σχέση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους. Συνεπώς εάν ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τους ή οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, το TechnoloGreece δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση γι’αυτήν και δεν έχει καμία αρμοδιότητα ή υποχρέωση να εμπλακεί ή να μεσολαβήσει ή να ενημερωθεί περί αυτής.

• Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr και στους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών, έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση -άμεσα ή έμμεσα- υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη ούτε μπορεί να στηρίξει ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης τoυ TechnoloGreece. Το TechnoloGreece αναλαμβάνει την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την ορθότητα, την διαθεσιμότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) στην πρωτογενή παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία του. Συνεπώς οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο του TechnoloGreece με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την σχετική ευθύνη διασταύρωσής του.

• Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το TechnoloGreece δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών, των πληροφοριών και γενικότερα του περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου www.technologreece.gr και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών, που κάθε χρήστης χρησιμοποιεί με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο του TechnoloGreece παρέχεται “όπως είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. To TechnoloGreece δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενό του θα παρέχεται χωρίς διακοπές ή χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το TechnoloGreece δεν εγγυάται ότι ο διαδικτυακός τόπος www.technologreece.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ακόμη, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση οτι το περιεχόμενο που αναρτάται στο TechnoloGreece από τις καταχωρημένες επιχειρήσεις ή τους χρήστες που αξιολογούν τις καταχωρημένες επιχειρήσεις, είναι αληθές, ακριβές, έγκυρο και πλήρες και δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση αυτού του περιεχομένου, την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό και την αποθήκευση ή διακίνησή του.

Λοιποί όροι και προϋποθέσεις

• Oι χρήστες του TechnoloGreece οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του TechnoloGreece. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο TechnoloGreece απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του από κάποιον χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά οποιουδήποτε χρήστη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης του και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε προκληθείσα ζημία.

• Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να καταχωρηθούν στο TechnoloGreece και οι χρήστες που επιλέγουν να αναρτήσουν αξιολογήσεις επιχειρήσεων ή σχόλια στο TechnoloGreece, κατανοούν και αποδέχονται πλήρως οτι διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσουν το TechnoloGreece και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ του TechnoloGreece και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αναρτούν, δημοσιεύουν ή μεταφορτώνουν στον διαδικτυακό τόπο www.technologreece.gr και στους συνδεδεμένους με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών.

• Oι χρήστες του TechnoloGreece έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Oι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του TechnoloGreece.

• Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή απόσυρσης οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου www.technologreece.gr και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς καμία προειδοποίηση ή ειδοποίηση. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται ή να τροποποιεί ή να διαγράφει, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση ή ειδοποίηση, οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία ή αρχείο ή καταχώρηση επιχείρησης ή αξιολόγηση επιχείρησης ή σχόλιο σε αξιολόγηση επιχείρησης ή λογαριασμό χρήστη, σε περίπτωση που -κατά την απόλυτη κρίση του- διαπιστώσει οτι παραβιάζει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.

• Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του TechnoloGreece καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε εκ των παραπάνω όρων και οποιαδήποτε εκ των παραπάνω προϋποθέσεων καταστεί αντίθετος-η προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και προϋποθέσεων. Το TechnoloGreece διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του, χωρίς καμία προειδοποίηση ή ειδοποίηση. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του TechnoloGreece και του χρήστη των υπηρεσιών του και καμία τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και εφαρμογές του TechnoloGreece, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων.

Επικοινωνία με το TechnoloGreece

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το TechnoloGreece για κάποια διευκρίνηση που χρειάζεται ή για κάποια απορία που έχει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει το μήνυμά του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@technologreece.gr ή να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική φόρμα στην σελίδα Επικοινωνία του TechnoloGreece.